Great mystery – Bí mật khủng khiếp

Great mystery
Newsboy: “Great mystery! Fifty victims! Paper, mister?”
Passerby: “Here boy, I’ll take one”. (After reading a moment) “Say, boy, there’s nothing of the kind in this paper. Where is it?”
Newsboy: “That’s the mystery, sir. You’re the fifty first victim”


Cậu bé bán báo: Bí mật khủng khiếp đây! 50 nạn nhân! Mua báo không thưa ông?
Khách qua đường: Cậu bé, ta lấy một tờ” (Sau khi đọc báo một lúc). “ Này cậu nhóc, làm gì có bí mật nào đâu. Nó ở chỗ nào?”
Cậu bé bán báo: “Đó chính là bí mật, thưa ông. Ông là nạn nhân thứ 51”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *